Formal portrait of Sokaku Takeda Sensei

Sokaku Takeda Sensei

(1858-1943)
Daito-Ryu Aikijujutsu