Bibliography

  • Kano, Jigoro. Kodokan Judo. Tokyo, Japan: Kodansha International, 1986, 1994.
  • Pranin, Stanley. Aikido Masters: Prewar Students of Morihei Ueshiba. Tokyo, Japan: Aiki News, 1993.
  • Pranin, Stanley. Aiki News Encyclopedia of Aikido. Tokyo, Japan: Aiki News, 1991.
  • Ueshiba, Kisshomaru. Aikido. Tokyo, Japan: Kodansha International, 1974.
  • Ueshiba, Kisshomaru. Aikido. Tokyo, Japan: Japan Pubns, 1986. ISBN: 0870406299.
  • Ueshiba, Kisshomaru. The Spirit of Aikido. Tokyo, Japan: Kodansha International, 1984, 1988. ISBN: 0870118501.
  • Ueshiba, Morihei. The Art of Peace. Boston, MA: Shambhala Pubns, 1992. ISBN: 0877738513.
  • Ueshiba, Morihei, and Ueshiba, Kisshomaru. Budo : Teachings of the Founder of Aikido. Tokyo, Japan: Kodansha International, 1991, 1996. ISBN: 4770020708.