Morihei Ueshiba Sensei

Morihei Ueshiba "O'Sensei"
(1883-1969)
Founder of Aikido

Biography & articles (aikidojournal.com)

Biography (aikidofaq.com)